Ortodox bönbok

ORTODOX BÖNBOK

MORGONBÖNER

Då du vaknat ur sömnen stig då upp och ställ dig framför de heliga
ikonerna i vördnad och gudsfruktan, gör korsets tecken och säg:
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amín.
Sedan läses begynnelsebönerna:
Ära åt Dig, vår Gud, ära åt Dig.
Himmelske Konung, Tröstare, Du sanningens Ande, Du som är allestädes
närvarande och uppfyller allt, det godas skatt, o Du Livgivare, kom och
tag Din boning i oss och rena oss från allt ont och fräls, o Gode, våra själar.
Helige Gud, Helige Starke, Helige Odödlige, förbarma Dig över oss. (3)
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i
evigheters evighet. Amín.
Allraheligaste Treenighet, förbarma Dig över oss. Herre, rena oss från
våra synder. Härskare, förlåt oss våra överträdelser. Helige, kom till oss
och hela våra krankheter för Ditt namns skull.
Herre, förbarma Dig. (3)
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i
evigheters evighet. Amín.
Fader vår, som är i himlarna. Helgat varde Ditt namn. Tillkomme Ditt Rike.
Ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss
idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga
äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde.
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig
över oss och fräls oss. Amín.

Sedan följande troparia till den Heliga Treenigheten:
Uppvaknande ur sömnen nedfalla vi för Dig, o Gode, och sjunga änglasången
för Dig, o Du Starke: Helig, helig, helig är Du, o Gud. För Theotokos´
skull förbarma Dig över oss.
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande.
Från min bädd och ur sömnen har Du upprest mig, o Herre, upplys mitt
förstånd och mitt hjärta och upplåt Du mina läppar att de må förkunna Ditt
lov, o Heliga Treenighet: Helig, helig, helig är Du, o Gud. För Theotokos´
skull förbarma Dig över oss.
Nu och alltid och i evigheters evighet. Amín.
Oförmodat kommer Domaren och allas gärningar skola då uppenbaras, låtom
oss därför med fruktan ropa vid midnattstiden: Helig, helig, helig är Du,
o Gud. För Theotokos´ skull förbarma Dig över oss.
Herre, förbarma Dig. (12)
Och följande bön till den Heliga Treenigheten av Basileios den Store:
Uppvaknad ur sömnen tackar jag Dig, o Heliga Treenighet, för att Du i Din
mångfaldiga godhet och långmodighet icke vredgats på mig, tröge och
syndige, och icke låtit mig förgås i mina överträdelser utan ständigt
visat Din människokärlek, och då jag var fallen i förtvivlan, uppväckte Du
mig, till att bittida stå upp, hålla morgonväkten och lovprisa Din makt.
Upplys nu mitt förstånds ögon och upplåt mina läppar till att begrunda
Dina ord och förstå Dina bud och uppfylla Din vilja. Låt mig prisa och
bekänna Dig av allt mitt hjärta och lovsjunga Ditt allraheligaste namn,
Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amín.

Kommen, låtom oss tillbedja Gud, vår Konung.
Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus, vår Konung och Gud.
Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus själv, vår Konung och
Gud.

PSALM 50
Förbarma Dig över mig, o Gud, i Ditt stora förbarmande, utplåna min
missgärning i Din stora barmhärtighet.
Två mig väl från min missgärning, och rena mig från min synd.
Ty jag känner min missgärning, och min synd är alltid inför mig.
Mot Dig allena har jag syndat och gjort vad ont är inför Dig, på det att
Du må finnas rättfärdig i Dina ord och segra när Du bliver dömd.
Ty se, i synd är jag född, och i synd har min moder burit mig.
Ty se, Du har ju behag till sanning; det dolda och hemliga i Din vishet
har Du uppenbarat för mig.
Du skall bestänka mig med isop, och jag skall bliva ren; Du skall två mig,
och jag skall bliva vitare än snö.
Du skall låta mig få höra fröjd och glädje; de ben som voro förnedrade
skola jubla.
Vänd bort Ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina
missgärningar.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande i
mitt inre.
Förkasta mig icke från Ditt ansikte, och tag icke Din Helige Ande ifrån
mig.
Låt mig åter få fröjdas över Din frälsning, och stärk mig med en ande som
leder.
Då skall jag lära överträdarna Dina vägar, och de ogudaktiga skola omvända
sig till Dig.
Rädda mig undan blodsutgjutelser, Gud, Du min frälsnings Gud, så skall min
tunga jubla över Din rättfärdighet.
O Herre, Du skall upplåta mina läppar, och min mun skall förkunna Ditt
lov.
Ty hade Du önskat offer, skulle jag ha givit Dig det, till brännoffer har
Du icke lust.
Ett offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och
bedrövat hjärta skall Du, Gud, icke förakta.
Gör väl mot Sion, o Herre, i Din godhet, så att Jerusalems murar byggs
upp.
Då skall rättfärdighetens offer glädja Dig, offergåvor och brännoffer.
Då skola de offra tjurar på Ditt altare.

TROSBEKÄNNELSEN
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, Skapare av himmel och jord, av
allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före
all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av
samma väsen som Fadern, på Honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från
himmelen och tagit mandom av den Helige Ande och Jungfrun Maria och blivit
människa.
Som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och
blivit begraven;
som på tredje dagen har uppstått efter Skrifterna;
och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida;
därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på
vilkens Rike icke skall varda någon ände.
Och på den Helige Ande, Herren och Livgivaren, som utgår av Fadern, som
tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom
profeterna.
Och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk Kyrka;
jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse;
och förväntar de dödas uppståndelse;
och den tillkommande världens liv. Amín.

EN BÖN AV DEN HELIGE. BASILEIOS DEN STORE
Vi välsigna Dig, Gud, Du den Allrahögste och nådens Herre, som alltid
verkar hos oss stora och omätliga gärningar, som har givit oss sömn till
vila för våra svagheter och vår arbetande kropp. Vi tacka Dig för att Du
icke låtit oss förgås i våra överträdelser, utan visat Din människokärlek
och trots att vi voro nedbrutna i förtvivlan, rest oss upp så att vi kunna
förhärliga Din makt. Därför nalkas vi Din ojämförliga godhet: Upplys vårt
förstånds ögon och lyft vårt sinne från den tunga sömnens slöhet. Öppna
vår mun och fyll den med Ditt lov, att vi ostörda må sjunga, tillbedja och
lovprisa Dig, som är Gud förhärligad i allt och alla, Fader utan
begynnelse, med Din enfödde Son och Din allraheligaste, goda och
livgivande Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amín.

O härliga och ständiga Jungfru, Kristi, vår Guds Moder, frambär inför din
Son och vår Gud vår bön, att Han genom dig må frälsa våra själar.
Fadern är min förtröstan, Sonen är min tillflykt och den Helige Ande är
min beskyddare. Heliga Treenighet, ära åt Dig.
All min förtröstan ställer jag på dig, Guds Moder, bevara mig under ditt
beskärm.
Sannerligen är det tillbörligt att prisa dig salig, O Theotokos, du evigt
saliga och helt otadliga, du vår Guds Moder. Ärorikare än kerubim och utan
jämförelse mer prisad än serafim; du som utan att förtäras födde Gud,
Ordet; du som är Theotokos, vi prisa dig.

O Herre, Du människoälskare, förlåt alla, som hata och skymfa oss. Gör väl
mot dem som göra väl mot oss. Giv våra bröder och anhöriga, vad de begära
till frälsning och evigt liv. Besök de sjuka och giv dem läkedom. Styr de
sjöfarande. Färdas med alla resande. Styrk alla ortodoxt kristna. Giv
syndernas förlåtelse åt dem som tjäna och visa oss barmhärtighet. Förbarma
Dig över dem som anbefallt sig åt våra förböner, vi ovärdiga, efter Din
stora nåd. Tänk, o Herre, på våra redan hädangångna fäder och bröder och
giv dem ro där, varest Ditt ansiktes ljus lyser. Tänk, o Herre på dem av
våra bröder, som äro fängslade, och rädda dem från allt ont. Tänk, o
Herre, på dem som i Dina heliga kyrkor bära fram offer och göra vad gott
är och giv dem vad de begära till frälsning och evigt liv. Tänk, o Herre
också på oss, Dina ringa, syndiga och ovärdiga tjänare och upplys vårt
förstånd med Ditt kunskaps ljus. Led oss på Dina budsords väg genom
förbönerna av vår allrarenaste Härskarinna, Theotokos och ständigt rena
Jungfrun Maria, och av alla Dina helgon, ty välsignad är Du i evigheters
evighet. Amín.

***
DEN HELIGE EFRAIM SYRIERNS BÖN
Denna bön säges under den heliga och stora Fastan, utom på lördagar och
söndagar.
O mitt livs Herre och Härskare, giv mig icke lättjans, nyfikenhetens,
maktlystnadens och det tomma pratets ande. (prostration)
Utan giv mig, Din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets och
kärlekens ande. (prostration)
Ja, o Herre och Konung, giv mig förmågan att se mina egna synder och att
icke döma min broder, ty välsignad är Du i evigheters evighet. Amín.
(prostration)
Sedan göra vi tolv bugningar och säga stilla: Gud, rena mig, syndare!
Därefter repetera vi den sista versen:
Ja, o Herre och Konung, giv mig förmågan att se mina egna synder och att
icke döma min broder, ty välsignad är Du i evigheters evighet. Amín.
(prostration)
***
Och till sist säga vi:
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig
över oss och fräls oss. Amín.

BORDSBÖNER

Före frukost
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i
evigheters evighet. Amín.
Herre, förbarma Dig. (3)
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig
över oss och fräls oss. Amín.
Om en präst är närvarande vid en måltid välsignar han måltiden (”O Kriste
vår Gud, välsigna Dina tjänares mat och dryck, ty helig är Du, nu och
alltid och i evigheters evighet. Amín.”) och ”Genom våra heliga fäders
förböner…” läses icke. Slutet på bönen följer i så fall vid alla
tillfällen denna ordning:
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i
evigheters evighet. Amín.
Herre, förbarma Dig. (3)
Fader, välsigna!
Välsignelsen.
Efter frukost
Gör korsets tecken och gå så strax till ditt arbete.
Före lunch
Fader vår, som är i himlarna. Helgat varde Ditt namn. Tillkomme Ditt Rike.
Ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss
idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga
äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde.
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i
evigheters evighet. Amín.
Herre, förbarma Dig. (3)
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig
över oss och fräls oss. Amín.

Efter lunch
Vi tacka Dig, o Kriste vår Gud, för att Du har givit oss av Dina jordiska
gåvor, beröva oss icke Ditt himmelska rike, utan som Du en gång kom till
Dina lärjungar, o Frälsare, och gav dem frid, kom till oss och fräls oss.
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i
evigheters evighet. Amín.
Herre, förbarma Dig. (3)
Om en präst är närvarande läser han välsignelsen efter måltiden:
Välsignad är Gud, som har förbarmat sig över oss och givit oss av Sina
rika gåvor, genom Sin nåd och människokärlek, nu och alltid och i
evigheters evighet. Amín.
Annars må man säga:
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig
över oss och fräls oss. Amín.

Före kvällsmat
De fattiga skola äta och varda mättade och de som söka Herren skola prisa
Honom; och deras hjärtan skola leva för evigt.
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i
evigheters evighet. Amín.
Herre, förbarma Dig. (3)
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig
över oss och fräls oss. Amín.

Efter kvällsmat
Du har glatt oss, o Herre, genom Dina gärningar och i Dina händers verk
skola vi fröjda oss. Upplyft Du över oss Ditt ansiktes ljus, o Herre. Du
har givit mig glädje i hjärtat. Från frukten av vete, vin och olja hava vi
blivit mättade. I frid skall jag både lägga mig ned och somna in, ty Du
Herre allena har befäst mig i hoppet.
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i
evigheters evighet. Amín.
Herre, förbarma Dig. (3)
Om en präst är närvarande läser han välsignelsen efter måltiden:
Gud är med oss genom Sin nåd och människokärlek, nu och alltid och i
evigheters evighet. Amín.
Annars må man säga:
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig
över oss och fräls oss. Amín.

AFTONBÖNER
(vilka inleds med begynnelsebönerna, se högst upp)

Troparia, den andra plagala tonen:
Förbarma Dig över oss, Herre, förbarma Dig över oss. Svarslösa inför Dig,
o Härskare, frambära vi syndare denna bön till Dig: Förbarma Dig över oss.
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande.
Herre, förbarma Dig över oss, ty till Dig sätta vi vårt hopp. Vredgas icke
på oss över måttan och tänk icke på våra överträdelser. Men se i nåd till
oss även denna stund och rädda oss från våra fiender, ty Du är vår Gud och
vi äro Ditt folk; alla äro vi Dina händers verk och Ditt namn åkalla vi.
Nu och alltid och i evigheters evighet. Amín.
Theotokion:
Öppna för oss barmhärtighetens dörrar, o välsignade Theotokos. Låt icke
oss, som hoppas på dig, förgås utan giv, att vi genom dig frias från all
nöd, ty du är de kristtrognas beskydd.
Herre, förbarma Dig. (12)

BÖN I
av den Helige Makarios den Store
O evige Gud, Du allt skapats Konung, Du som låtit mig nå fram till denna
stund: Förlåt mig de synder, som jag idag begått i gärning, ord och tanke.
Rena mig, o Herre, från allt orent till kropp och själ. Herre, giv mig nåd
att i natt få vila i frid och att jag, då jag åter stiger upp från min
enkla bädd, må vara Ditt allraheligaste namn välbehaglig under alla mina
livsdagar samt att jag må besegra alla de köttsliga och kroppsliga
fiender, som strida emot mig. Herre, fräls mig från alla de fåfängliga
tankar, som orena mig, samt från alla onda begärelser. Ty riket är Ditt
och makten och härligheten, Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid och i
evigheters evighet. Amín.

BÖN II
av den Helige Antiochus
O Allhärskare, Faderns Ord, Du som själv är fullkomlig, o Jesu Kriste.
Driv icke bort mig, ovärdige tjänare, från Dig för Din stora
barmhärtighets skull utan förbliv städse i mig. O Jesu, Du gode herde för
dina får, utlämna mig icke åt ormens anslag och satans önskningar, ty
förstörelsens frö finnes ju i mig. Lovprisade Herre Gud, helige Konung,
Jesu Kriste, skydda mig, då jag sover, med Ditt alltid klara ljus, den
Helige Ande, som helgade Dina lärjungar. Herre, giv även mig, ovärdige
tjänare, Din frälsning vid min enkla bädd. Upplys mitt förstånd med det
förklarande ljuset av Ditt heliga Evangelium, min själ med kärleken från
Ditt kors, mitt hjärta med renheten av Ditt ord, min kropp med Ditt
oskyldiga lidande. Bevara mina tankar i Din ödmjukhet och uppväck mig i
rätt tid till att förhärliga Dig. Ty högt lovad är Du tillika med Din
evige Fader och den Helige Ande i evighet. Amín.

BÖN III TILL DEN HELIGE ANDE
O Herre, himmelske Konung, Tröstare, Du sanningens Ande, visa
barmhärtighet och förbarma Dig över mig Din syndige tjänare, och befria
mig från min ovärdighet, och förlåt mig allt varigenom jag har syndat emot
Dig idag såsom människa, och egentligen icke endast likt en människa, utan
värre än ett odjur, mina synder frivilliga och ofrivilliga, medvetna och
omedvetna, från min ungdoms dagar, från det ondas försorg, eller från
skamlöshet och misströstan. Om jag har svurit vid Ditt namn, eller hädat
det i mina tankar, eller bedrövat någon eller blivit arg för något; eller
om jag ljugit eller sovit fast det icke var nödvändigt; eller om en
tiggare kommit till mig och jag avvisat honom; eller om jag har bedrövat
min broder, eller grälat, eller fördömt någon; eller om jag har skrutit,
eller varit stolt, eller arg; eller om, när jag stod i bön, mitt sinne
varit okoncentrerat av världens villa eller fördärvliga tankar; eller om
jag frossat på mat eller utövat dryckenskap, eller skrattat lättsinnigt;
om jag haft onda tankar, eller sett skönhet hos någon annan än tillbörligt
och därutav i mitt hjärta fått ett sår; eller om jag sagt otillbörliga
saker, hånat min broders synder fastän mina egna är oräkneliga; eller om
jag varit slarvig med bön, eller gjort något ont som jag icke kan åminna
mig. För allt detta och mer därtill är jag skyldig: O Härskare, min
Skapare, hav förbarmande över Din utkastade och ovärdige tjänare och
efterskänk, tillgiv och förlåt mig, ty Du är god och människoälskande, så
att lidelsefull, syndig, och eländig som jag är, jag må lägga mig ned och
vila i frid. Så skall jag tillbedja, lovsjunga och ära Ditt ärevördiga
namn, tillika med Fadern och Hans enfödde Son, nu och alltid och i
evigheters evighet. Amín.

BÖN IV
av den Helige Makarios den Store
Vad skall jag skänka Dig, eller vad skall jag giva Dig, o Du som giver
stora gåvor, odödlige Konung, o barmhärtige Herre, som älskar
människosläktet? Ty fastän jag varit trög med att behaga Dig och gjort
intet gott, har Du lett mig till dagens slut, så stadfäst nu min själs
omvändelse och frälsning. Hav förbarmande med mig syndare, som är utan
varje god gärning, res min fallna själ, som blivit befläckad med
oräkneliga synder, och tag ifrån, detta mitt syndiga liv, varje ond tanke.
Förlåt mig mina synder, o Du ende syndfrie, med vilka jag syndat emot Dig
under denna dag, medvetna eller omedvetna, i ord, tankar och gärningar och
med alla mina sinnen. Må Du själv skydda och bevara mig ifrån varje,
enligt Ditt sinne, motstående omständighet, genom Din gudomliga auktoritet
och kraft och obeskrivbara kärlek till människan. Utplåna, o Gud, jag ber,
utplåna mina synders myckenhet. Var, o Herre, mig nådig och befria mig
ifrån den ondes nät och fräls min lidelsefulla själ och beskärma mig med
ljuset av Ditt anlete, då Du kommer i Din härlighet; och giv mig ännu
dömde, en drömlös sömn och bevara Din tjänare obekymrad av tankar och driv
långt ifrån mig alla sataniska gärningar och upplys mitt hjärtas ögon med
vishet, då jag fruktar att döden må komma under sömnen. Och sänd till mig
en fridens ängel, en väktare och min själs och kropps ledsagare, att han
må befria mig ifrån mina fiender, så att då jag stiger upp ur sängen, jag
må giva Dig tacksägelse. Ja, o Herre, lyssna till mig, Din syndige och
eländige tjänare, i bikt och i samvetets bekännelse, och förläna mig, då
jag åter står upp, att bliva vägledd av Dina ord. Och fördriv genom Dina
änglar all demonisk modlöshet, så att jag må välsigna Ditt heliga namn och
ära och upphöja den allra mest rena Maria Theotokos, som Du givit oss
syndare såsom beskyddarinna, och lyssna på hennes böner för oss. Ty jag
vet att hon efterliknar Din kärlek för människosläktet och beder för oss
med oförminskad styrka. Genom hennes beskydd och det dyrbara korsets
tecken, och för alla Dina helgons skull, o Jesu Kriste vår Gud: Helig är
Du och förhärligad i evighet. Amín.

BÖN V
O Herre, vår Gud, förlåt mig allt vad jag denna dag har syndat med ord,
gärning och tanke, ty Du är god och människoälskande. Giv mig en stilla
och ostörd sömn; sänd till mig Din skyddsängel, som beskärmar och bevarar
mig för allt ont. Ty Du är våra själars och kroppars beskyddare och Dig
hembära vi ära, Fader, Son och helig Ande, nu och alltid och i evigheters
evighet. Amín.

BÖN VI
O Herre vår Gud, på vilken vi tror och vilkens namn vi åkallar över alla
andra namn, skänk oss, när vi nu går till sömns, vila till kropp och själ,
och bevara oss från alla mörka drömmar och dunkla lustar, häv begärets
angrepp och kväv glöden som reser sig i mitt kött. Förläna oss att leva
oklanderligt och kyskt i ord och gärningar, att vi må undfå ett dygderikt
liv och icke falla ifrån Dina utlovade välsignelser; ty välsignad är Du i
evighet. Amín.

BÖN VII
av den Helige Johannes Chrysostomos,
enligt dagens antal timmar:
Herre, undandrag mig icke Dina himmelska goda gåvor. Herre, fräls mig från
de eviga plågorna. Herre, förlåt mig vad jag har syndat med förstånd eller
tanke, med ord eller gärning. Herre, fräls mig från all okunnighet,
glömska, klenmod och förstenande känslolöshet. Herre, fräls mig från all
frestelse. Herre, upplys mitt hjärta, som förmörkats av onda begärelser.
Herre, jag har såsom människa syndat, men Du är såsom Gud barmhärtig;
förbarma Dig över mig, då du ser min själs vanmakt. Herre, sänd Din nåd
till min hjälp, att jag må prisa Ditt heliga namn. Herre Jesu Kriste,
skriv in mig Din tjänare, i Livets bok och giv mig ett gott slut. Herre,
min Gud, fastän jag icke gjort något som är gott inför Dig, så förläna mig
dock att efter Din nåd begynna göra det goda. Herre, bestänk mitt hjärta
med Din nåds dagg. Herre över himmel och jord, tänk på mig, Din syndige,
skamlige och orene tjänare, i Ditt rike. Amín.
Herre, tag emot mig i min ånger. Herre, led mig icke in i frestelse.
Herre, giv mig goda tankar. Herre, giv mig tårar, tanke på döden samt
förkrosselse. Herre, ingiv mig tanken att bekänna mina synder. Herre, giv
mig ödmjukhet, kyskhet och lydnad. Herre, giv mig tålamod, storsinthet och
saktmod. Herre, plantera i mig det godas rot, Din fruktan i mitt hjärta.
Herre, giv mig nåd att älska Dig av hela min själ och av all min ande och
i allt göra Din vilja. Herre, beskydda mig från onda människor och
demoner, från lidelser och allt annat otillbörligt. Herre, jag vet, att Du
handlar så, som det behagar Dig, så ske Din vilja också med mig syndare,
ty Du är välsignad i evighet. Amín.

BÖN VIII TILL VÅR HERRE JESUS KRISTUS
O Herre Jesu Kriste, Guds son, för din allra mest ärade moders skull, och
Dina okroppsliga änglars; för Din Profet, Förelöpare och Döpares skull;
för de av Gud inspirerade apostlarnas skull; för de strålande och segrande
martyrernas skull, och för alla Dina helgons förböners skull, befria mig
från den anfäktande närvaron av demoner. Ja, min Herre och Skapare, som
icke önskar en syndares död, utan att hon omvänder sig och får leva, giv
omvändelse även åt mig, eländige och ovärdige; rädda mig från den
ondskefulla ormens gap, som vill sluka mig och taga mig levande ned till
dödsriket. Ja, min Herre och beskärmare, Du som för min eländiga saks
skull iklädde Dig förgängligt kött, drag mig ut ur eländet och vederkvick
min fördärvade själ. Inplantera i mitt hjärta en vilja att fullgöra Dina
bud, att försaka mina onda gärningar och undfå Dina välsignelser, ty i
Dig, o Herre, har jag mitt hopp, fräls mig.

BÖN IX TILL DEN ALLRAHELIGASTE THEOTOKOS
Du den gode Konungens goda Moder, allraheligaste och välsignade Theotokos
Maria, gjut din Sons och vår Guds nåd över min lidelsefulla själ och led
mig genom dina förböner att göra det goda, så att jag må leva mina
återstående levnadsdagar utan synd och genom dig nå paradiset, o Theotokos
och Jungfru, du enda rena och välsignade.

BÖN X TILL SKYDDSÄNGELN
Kristi ängel, min helige beskyddare, min själs och min kropps beskärmare,
förlåt mig allt, varmed jag har syndat denna dag. Bevara mig från den onde
fiendens alla anslag, så att jag icke med någon synd må förtörna min Gud.
Bed för mig, syndige och ovärdige tjänare, och gör mig värdig den
allheliga Treenighetens godhet och nåd och mildheten hos min Herres Jesu
Kristi Moder och hos alla helgon. Amín.

Kontakion till Theotokos
Till dig, o Härförerska, bringa vi din från lidanden lösta hjord, en
tacksam segersång, o Theotokos. Och, då du har en oövervinnelig makt, från
all upptänklig fara må du befria oss, att vi må ropa till dig: Gläd dig,
du oförmälda Brud.
O härliga ständiga Jungfru, Kristi, vår Guds, Moder, frambär inför din Son
och vår Gud vår bön, att Han genom dig må frälsa våra själar.
All min förtröstan ställer jag på dig Guds Moder; bevara mig under ditt
beskärm.
Theotokos och Jungfru, förakta icke mig, syndare, som begär din hjälp och
din förbön. Ty på dig förtröstar min själ. Var mig nådig.
Sedan den Helige Joannikios bön:
Fadern är min förtröstan, Sonen är min tillflykt, den Helige Ande är min
beskyddare. Heliga Treenighet: Ära åt Dig.
Sannerligen är det tillbörligt att prisa dig salig, O Theotokos, du evigt
saliga och helt otadliga, du vår Guds Moder. Ärorikare än kerubim och utan
jämförelse mer prisad än serafim; du som utan att förtäras födde Gud,
Ordet; du som är Theotokos, vi prisa dig.

Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i
evigheters evighet. Amín.
Herre, förbarma Dig. (3)
Herre Jesu Kriste, genom Din allraheligaste Moders, alla våra ärevördiga
och gudabärande fäders och alla helgons förböner, förbarma Dig över oss.
Amín.

BÖNER VID SÄNGEN

En bön av den Helige Johannes av Damaskus, att läsas medan du visar på din säng:
O Härskare och människoälskare, skall månne denna bädd bliva min grav
eller skall Du åter upplysa min fördärvade själ med en ny dag? Se, graven
ligger framför mig; se döden står inför mig. Herre, Din dom fruktar jag
och likaså de eviga plågorna. Dock upphör jag icke att göra vad ont är.
Dig, Herre min Gud, vredgar jag alltid och även Din allrarenaste Moder
samt alla de himmelska krafterna och min helige skyddsängel. Herre, jag
vet, att jag är ovärdig Din människokärlek samt att jag är värd all
fördömelse och de eviga plågorna. Men, Herre, fräls mig, vare sig jag vill
det eller icke vill det. Ty om Du skulle frälsa de värdiga, så ligger däri
icke något märkligt, och om Du förbarmar Dig över de rena, så ligger däri
icke något under; de äro ju värda Din barmhärtighet. Men uppenbara på mig,
syndare, Din barmhärtighets under och klargör så Din människokärlek. Låt
icke min ondska vinna seger över Din outsägliga godhet och barmhärtighet.
Herre, ske med mig efter Din vilja.
Och när du skall lägga dig ned i din säng så säg detta:
Upplys mina ögon, o Kriste min Gud, att jag aldrig må somna i synd, och
att aldrig min fiende må säga: Jag har blivit honom övermäktig.
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande.
Bliv min själs beskyddare, o Gud, ty jag vandrar bland många fångstnät.
Rädda mig från dem och fräls mig, o Gode, ty Du är människoälskande.
Nu och alltid och i evigheters evighet. Amín.
Låtom oss oavlåtligen lovsjunga den allra mest ärade Guds Moder, mer helig
än de heliga änglarna, med våra hjärtan och munnar, bekännande att hon är
Theotokos, ty hon gav för oss i sanning födelse åt Gud i köttet, och beder
oavlåtligen för våra själar.
Kyss sedan ditt kors och gör (med det) korsets tecken över sängen och säg:

Må Gud stå upp och Hans fiender varda förskingrade och de som hata Honom
fly för Hans ansikte. Såsom röken försvinna, så må de försvinna; likasom
vaxet smälter för eld, så förgås demonerna inför dem som älska Gud och
teckna sig med korsets tecken, sägande i glädje: Hell dig, du ärevördiga
och livgivande Herrens kors, ty du förjagar demonerna genom kraften från
vår Herre Jesus Kristus, som naglades på Dig, Han som nedsteg i dödsriket
och övervann djävulens makt och gav åt oss Dig, sitt ärevördiga kors till
fördrivandet av varje vedersakare. O Du ärevördiga och livgivande Herrens
kors, hjälp mig tillika med Herrens heliga Jungfru, Theotokos, och alla
helgon. Amín.
Eller:
Skydda mig, Herre, med kraften av Ditt ärorika och livgivande kors och
bevara mig från allt ont.
Sedan istället för att be någon om förlåtelse:
O Gud överse med, tillgiv och förlåt oss våra synder, dem vi begått med
vilja eller utan att vilja det, i ord eller i gärning, medvetet eller
omedvetet, om dagen eller under natten, i förstånd och i tanke. Förlåt oss
allt, ty Du är god och människoälskande.
Bön:
O Herre, Du människoälskare, förlåt alla, som hata och skymfa oss. Gör väl
mot dem som göra väl mot oss. Giv våra bröder och anhöriga, vad de begära
till frälsning och evigt liv. Besök de sjuka och giv dem läkedom. Styr de
sjöfarande. Färdas med alla resande. Styrk alla ortodoxt kristna. Giv
syndernas förlåtelse åt dem som tjäna och visa oss barmhärtighet. Förbarma
Dig över dem som anbefallt sig åt våra förböner, vi ovärdiga, efter Din
stora nåd. Tänk, o Herre, på våra redan hädangångna fäder och bröder och
giv dem ro där, varest Ditt ansiktes ljus lyser. Tänk, o Herre på dem av
våra bröder, som äro fängslade, och rädda dem från allt ont. Tänk, o
Herre, på dem som i Dina heliga kyrkor bära fram offer och göra vad gott
är och giv dem vad de begära till frälsning och evigt liv. Tänk, o Herre
också på oss, Dina ringa, syndiga och ovärdiga tjänare och upplys vårt
förstånd med Ditt kunskaps ljus. Led oss på Dina budsords väg genom
förbönerna av vår allrarenaste Härskarinna, Theotokos och ständigt rena
Jungfrun Maria, och av alla Dina helgon, ty välsignad är Du i evigheters
evighet. Amín.

Daglig syndabekännelse
Jag bekänner för Dig, min Herre, Gud och Skapare, Du som är en enda i
Helig Treenighet, prisad och ärad; jag bekänner för Dig, Fader, Son och
Helig Ande, alla mina synder, dem jag begått under alla mina livsdagar, i
varje stund, i detta ögonblick, i den tid som förflutit, både natt och
dag, i gärning, ord och tanke, med frosseri, dryckenskap, smygätande, tomt
prat, misströstan, lättja, motsägelser, olydnad, skvallrande, fördömande,
slarvighet, egoism, habegär, utpressning, lögn, oärlighet,
vinningslystnad, avundssjuka, svartsjuka, ilska, minnen av fel, hat,
tagande av mutor; och genom alla mina sinnen: med syn, hörsel, lukt, smak,
känsel; ja, med alla andliga såväl som kroppsliga, med vilka jag förtörnat
Dig, min Gud och Skapare, samt förorättat min nästa. Jag ångrar dem och
anklagar mig inför Dig min Gud. Jag träder fram för Dig och önskar göra
bot. Så hjälp mig Du, Herre min Gud, jag beder Dig ödmjukt under tårar och
botfärdighet. Förlåt mig mina förgångna synder genom Din barmhärtighet och
lös mig från dem alla, ty Du är god och människoälskande
När du känner att sömnen kommer säg då:
I Dina händer, Herre Jesu Kriste, min Gud, överlämnar jag min själ.
Välsigna mig, förbarma Dig över mig och skänk mig evigt liv. Amín.

PÅSKENS TIDEBÖN
Att användas från den stora och heliga Påskdagen till lördagen i
påskveckan istället för de vanliga morgon- och aftonbönerna,
midnattsgudstjänsten, timmarna, completoriet och tacksägelseböner efter
den heliga Nattvarden.
Om präst ej är närvarande inleda vi:
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig
över oss och fräls oss. Amín. Sedan:
Kristus är uppstånden från de döda. Med Sin död Han döden nederlagt och åt
dem som äro i gravarna liv Han bragt. (3)
Och sedan:
Låtom oss som nu hava skådat Kristi uppståndelse tillbedja vår Herre
Jesus, som ensam är utan synd. Vi tillbedja Ditt kors, o Kriste, och prisa
och ära Din heliga Uppståndelse. Ty Du är vår Gud och vi känna ingen annan
utom Dig och vi åkalla Ditt namn. Kommen I alla troende, låtom oss
tillbedja Kristi heliga Uppståndelse, ty skåda, genom Korset har glädje
kommit till världen all. För evigt välsignande Herren, prisa vi Hans
Uppståndelse. För vår skull uthärdade Han korset och genom döden
tillintetgjorde Han döden. (3)
När de som var med Maria kom, i väntan på gryningen, och fann att stenen
var bortrullad från graven, hörde de en ängel: Varför söken I den levande
bland de döda, Han som bidar i det eviga ljuset? Skåden linnebindlarna.
Gån åstad med hast och sägen till världen att Herren är uppstånden och
genom döden utplånat döden, ty Han är Guds son som frälser
människosläktet.
Fastän Du nedsteg i graven, o Du Odödlige, krossade Du dödsrikets makt och
uppstod såsom segrare, o Kriste vår Gud, ropande till de myrrabärande
kvinnorna, glädjens, och givande frid åt Dina Apostlar, o Du som skänker
Uppståndelse åt de fallna.
I graven till kroppen, till dödsriket med Din själ fastän Du är Gud; i
paradiset med rövaren; och på tronen med Fadern och Anden är Du den som
uppfyller allting, o Kriste, den Obegränsade.
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande.
Huru livgivande, huru mycket mer skönt än paradiset och i sanning mer
skimrande än något konungsligt palats visade sig Din grav vara, källan
till vår Uppståndelse, o Kriste.
Nu och alltid och i evigheters evighet. Amín.
Gläd dig, o den allra Högstes helgade och gudomliga tabernakel, ty genom
dig, o Theotokos, är glädje given till dem som ropa: Välsignad vare du
bland kvinnor, O du allrarenaste Härskarinna.
Herre, förbarma Dig. (40) Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu
och alltid och i evigheters evighet. Amín.
Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim; du som
utan att förtäras födde Gud, Ordet; du som är Theotokos, vi prisar dig.
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig
över oss och fräls oss. Amín.
Vid Completoriet läsa vi även denna bön, annars fortsätta vi med Kristus
är uppstånden… och sedan såsom nedan.

EN COMPLETORIEBÖN
av den Helige Basileios den Store
Välsignad vare Du, o Allsmäktige Härskare, som har upplyst dagen med
solens ljus och lyst upp natten med stråk av eld, som har ansett oss
värdiga att genomleva dagen och nalkas aftonen. Hör våra böner och bönerna
från allt Ditt folk. Förlåt oss alla våra synder, medvetna eller
omedvetna, mottag våra aftonböner och sänd rikligen ned Ditt förbarmande
och Din barmhärtighet över Ditt folk. Beskärma oss med Dina heliga änglar,
utrusta oss med Din rättfärdighets pansar, omringa oss med Din sanning,
skydda oss genom Din makt, rädda oss från varje sorglig omständighet och
från den ondes sammansvärjning. Och skänk oss att denna afton och den
kommande natten och alla våra levnadsdagar må bliva fullkomliga, heliga,
fridfulla, syndfria, utan felsteg och högfärdig inbillning, genom den
heliga Theotokos´ förböner och alla helgon som, från förflutna tider, har
varit Dig behagliga. Amín.
Och åter igen: Kristus är uppstånden. (3) Ära åt Fadern och Sonen och den
Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amín. Herre, förbarma
Dig. (3) Om präst finnes närvarande: Välsigna. Och avskedet. Annars:
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig
över oss och fräls oss. Amín.
Från den heliga och stora Påskdagen till Pingst läses icke
begynnelsebönerna: Ära åt Dig, vår Gud, ära åt Dig. Himmelske konung,
tröstare…
Och från den heliga och stora Påskdagen till Kristi himmelsfärds afton
läsa vi istället för Helige Gud, Helige Starke… följande Kristus är
uppstånden från de döda…(3).

Bordsböner under ljusa veckan, dvs. veckan efter den ljusstrålande påsken
Före frukost
Kristus är uppstånden från de döda. Med Sin död Han döden nederlagt och åt
dem som äro i gravarna liv Han bragt. (3)
Herre, förbarma Dig. (3)
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig
över oss och fräls oss. Amín.

Efter frukost
Kristus är uppstånden från de döda. Med Sin död Han döden nederlagt och åt
dem som äro i gravarna liv Han bragt.

Före lunch och kvällsmat
Kristus är uppstånden från de döda. Med Sin död Han döden nederlagt och åt
dem som äro i gravarna liv Han bragt. (3)
Låtom oss som nu hava skådat Kristi uppståndelse tillbedja vår Herre
Jesus, som ensam är utan synd. Vi tillbedja Ditt kors, o Kriste, och prisa
och ära Din heliga Uppståndelse. Ty Du är vår Gud och vi känna ingen annan
utom Dig och vi åkalla Ditt namn. Kommen I alla troende, låtom oss
tillbedja Kristi heliga Uppståndelse, ty skåda, genom Korset har glädje
kommit till världen all. För evigt välsignande Herren, prisa vi Hans
Uppståndelse. För vår skull uthärdade Han korset och genom döden
tillintetgjorde Han döden.
Herre, förbarma Dig. (3)
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig
över oss och fräls oss. Amín.

Efter lunch och kvällsmat
Kristus är uppstånden från de döda. Med Sin död Han döden nederlagt och åt
dem som äro i gravarna liv Han bragt. (3)
Jesus, har uppstått ur graven som Han förutsagt, och förlänat oss evigt
liv och stor nåd.
Herre, förbarma Dig. (3)
Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig
över oss och fräls oss. Amín.

Ikon: Kyriotissa